Schoolondersteuningsprofiel toelichting Daltonbasisschool Fredericus

Met de invoering van Passend Onderwijs is het wettelijk verplicht dat iedere school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel. In een ondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.

Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school gericht op het bieden van hulp aan leerlingen, zeker de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Door het ondersteuningsprofiel maken we als school duidelijk welke zorg we kunnen bieden, waar onze expertise ligt en ook op welke punten wij ons verder kunnen ontwikkelen.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) neemt het Handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. In het SOP beschrijven we op hoofdlijnen welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en voor welke ondersteuning we (nog) niet zijn toegerust.

Onze school is een daltonschool. Wij werken vanuit de kernwaarden van daltononderwijs. Dat betekent dat wij gericht aandacht besteden aan het leren samenwerken, zelfstandig werken, leren plannen, verantwoordelijkheid nemen, effectief werken en reflecteren. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept Passend Onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, waarbij in samenspraak wordt gekeken of Daltonbasisschool Fredericus kan bieden wat de leerling nodig heeft. Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op cognitief- en sociaal gebied, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we het nadrukkelijk volgen van de vorderingen en de opbrengsten op de hoofdvakken van belang (taal-, leesonderwijs en rekenen). Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Uiteraard is het onderwijsaanbod afgestemd op het bereiken van de kerndoelen. De kerndoelen zijn vertaald naar groepsdoelen. Daarbinnen wordt aan de hand van de individuele ontwikkelingen vastgesteld welke stof op welke wijze moet worden aangeboden. We willen ervoor zorgen dat we het maximale uit ieder kind halen.

Het basismodel is dat binnen de groep het onderwijs op drie niveaus wordt aangeboden. Basisstof voor alle kinderen, herhalingsstof voor kinderen die wat moeite hebben met de basisstof en verrijkingsstof voor de vlotte en goed presterende kinderen.

In alle groepen is er sprake van effectief klassenmanagement. Leerkrachten zijn op de hoogte van de doorlopende leerlijnen. Zij kennen de doelen en het onderwijsaanbod van die doorlopende leerlijnen en realiseren de schooldoelen van de eigen groep.
Ook voor het zelfstandig leren werken en het samenwerken is een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 gerealiseerd. Door de gehele school wordt met hetzelfde basissysteem van planning en keuzemogelijkheden voor kinderen gewerkt.

De school werkt met ontwikkelperspectieven voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Daarnaast is de school bekend met ondersteunende programma's voor dyslexie.
Er zijn contacten gelegd met externe partijen om de hulp in de school te bieden. (Zo ver als mogelijk, en de ruimte dit toe laat) Mocht de hulp in school niet mogelijk zijn dan wordt aan ouders het advies gegeven om bij deze partijen de externe hulp in te schakelen.

De ambitie voor de komende jaren is dat wij als school een samenwerking aangaan met buurtscholen binnen onze stichting om een gericht aanbod te creëren voor onze plusleerlingen.

In sommige gevallen zal deze toelichting op het schoolondersteuningsprofiel te algemeen zijn. Als het over uw eigen kind gaat, is het daarom altijd goed om met ons persoonlijk te bespreken welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT